NGC2383,NGC2384

NGC2383,NGC2384

おおいぬ座の散開星団のNGC2383,NGC2384です。

Simple explanation

Star map of NGC2383_NGC2384 astrometry.net

Read more

Detailed data

Image of NGC2383_NGC2384 43倍で見た様子

Annotation around NGC2383_NGC2384 NGC2383,NGC2384周辺のアノテーション

Astronomical Data

NGC2383

  • 見かけの等級 (mv) 8.4
  • 視直径 5′
  • 赤経 (RA, α) 07h 24m 39,9s
  • 赤緯 (Dec, δ) −20° 56′ 51″
  • 距離 5,400光年

NGC2384

  • 見かけの等級 (mv) 7.4
  • 視直径 5′
  • 赤経 (RA, α) 07h 24m 39,9s
  • 赤緯 (Dec, δ) −20° 56′ 51″
  • 距離 6,900光年