NGC281

NGC281

カシオペヤ座の散光星雲のNGC281です。
別名:IC11, Sh2-184, Pacman Nebula

Simple explanation

Star map of NGC281 astrometry.net

Read more

Detailed data

Image of NGC281 43倍で見た様子

Annotation around NGC281 NGC281周辺のアノテーション

Astronomical Data

NGC281

  • 視直径 35′
  • 赤経 (RA, α) 00h 52m 59.3s
  • 赤緯 (Dec, δ) +56° 37′ 19″
  • 距離 9,500光年