Aldhibah

Aldhibah

りゅう座ζ星 Aldhibah です。
別名:りゅう座22番星

Detailed data

  • 見かけの等級 (mv) 3.17
  • 表面温度 13,397K
  • 赤経 (RA, α) 17h 08m 47.1829273071s
  • 赤緯 (Dec, δ) +65° 42′ 52.806509684″
  • 距離 380 ±20光年